Social mångfald policy

Föreningen följer Karlskrona kommuns social mångfald policy för föreningslivet inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

I Karlskrona vill vi att alla föreningar är öppna för alla på lika villkor

Öppet för alla innebär att vi visar respekt för varandras olikheter samt skapar förutsättningar och ger möjlighet till delaktighet och gemensamt ansvar. Likabehandling handlar om att alla människor, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Ingen ska heller behöva utsättas för diskriminering eller kränkningar. Likabehandling innebär inte att det räcker med, eller ens är bra, att behandla alla lika. Istället krävs att alla behandlas likvärdigt och/eller utifrån var och ens förutsättningar och behov.

Arbetet utifrån Karlskrona kommuns övergripande plan för social mångfald utgår från de diskrimineringsgrunder som finns i gällande diskrimineringslagstiftning och syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all verksamhet för att ge lika förutsättningar för alla kommunens invånare.

Föreningslivet i Karlskrona är uppbyggt på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sina fritidsintressen inom exempelvis idrott och kultur. För många barn är föreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön. Som social förebild påverkar ledarens förhållningssätt de aktiva och det är därför av särskild vikt att som vuxen bry sig och aktivt ta ställning mot diskriminering och kränkningar.

Hur vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är därför viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en policy för social mångfald där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. På Karlskrona kommuns hemsida går det även att finna stödmaterial gällande social mångfald.

Mål

Syftet med denna policy är att upprätthålla ett gott samarbete med föreningslivet och där man tillsammans jobbar för en öppen och inkluderande miljö för barn, ungdomar och vuxna. Policyn syftar även till att stödja föreningslivet i dess arbete kring frågor som rör idrottens vision och värdegrund, för jämställdhet och jämlikhet, ökad tillgänglighet, trygghet och trivsel, motverka alla former av diskriminering och trakasserier, samt att tillsammans med annat stödmaterial öka kunskap kring hbtq-frågor och bemötande.

Så här arbetar vi med social mångfald inom föreningslivet

I vår förening har vi antagit policy för social mångfald i enlighet med Riktlinjer för vår förening.

I policyn har vi gjort följande ställningstagande:

  • Vår förenings verksamhet är öppen för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • I vår förening behandlar vi varje flicka, pojke, kvinna och man likvärdigt och/eller utifrån varje individs förutsättningar och behov.
  • I vår förening har vi en policy med tydliga rutiner för situationer som kan uppkomma där medlem bryter mot föreningens ställningstagande inom ramen för social mångfald.
  • I vår förening informerar vi och diskuterar social mångfald vid föräldraträffar, årsmöten och/eller andra möten för information, i syfte att förebygga och tydliggöra föreningens ställningstagande.
  • I vår förening finns det informationsmaterial till medlemmar, föräldrar och anhöriga som visar föreningens ställningstagande gällande social mångfald.
  • I vår förening beskriver vi i vår verksamhetsplan och verksamhetsberättelse hur vi planerar att jobba och hur vi jobbat med mångfald.

Riktlinjer för vår förening

I vår förening är alla välkomna, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, och behandlas likvärdigt och/eller utifrån individens egna förutsättningar och behov.

Vår utgångspunkt är att vi visar respekt för allas olikheter samt skapar förutsättningar och ger möjlighet till delaktighet och gemensamt ansvar.

Genom en mångfald av kulturer, språk och värderingar utvecklar vi föreningen med hjälp av nytänkande och framtidstro.

Möten ska ske jämlikt med förtroende, öppenhet och utan diskriminerande attityder.

Vi eftersträvar att förstå, värdesätta och tillvarata erfarenheter, kunskap och olikheter hos oss själva och andra människor.

Flickor, pojkar, kvinnor och män ska vara delaktiga och ges möjlighet att utvecklas och ta ansvar.

I möjligaste mån ska fysiska och mentala hinder som försvårar delaktighet undanröjas.

Mångfaldsarbetet är en ständig pågående process och ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet, verksamhetsplanering och uppföljning.

I vår förening jobbar vi aktivt med att eliminera kränkande uttalanden på samtliga nivåer i föreningen.

Vi tillåter inte att någon i vår förening diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om vi skulle upptäcka att någon/några i vår förening diskriminerar gör vi på följande sätt:

  • Samtal med inblandade medlemmar och föräldrakontakt för ungdomar.
  • Analys och beslut om åtgärder.
  • Uppföljning

Frågorna skall behandlas skyndsamt och med sekretess.

Ansvar att detta följs är medlemmarnas, ledarnas, förtroendevaldas och föräldrars.

Ordlista

Cisperson – motsatsen till transpersoner, det vill säga personer där könsidentiteten, könsuttrycket, kroppen och det juridiska könet hänger ihop och alltid har hängt ihop med enligt normen.

Diskriminering – Att någon behandlas dåligt eller orättvist jämfört med andra på osakliga grunder. Diskrimineringen ska ha samband med en persons etniska tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning eller ålder för att skyddas av diskrimineringslagen.

Diskrimineringsgrund – Delar av en person som skyddas av diskrimineringslagen mot dålig eller orättvisbehandling på osakliga grunder. I förklaringen om diskriminering finns de sju grunder som idag skyddas av svensk lag.

Diskrimineringslagen – Den lagstiftning som skyddar oss mot diskriminering.

Etnisk tillhörighet – Känsla av tillhörighet till en grupp människor som har någon form av gemensam kultur, talar samma språk eller kommer från samma område i världen som en själv. Det går att känna etnisk tillhörighet till flera grupper. Ibland tillskrivs människor en etnisk tillhörighet som inte överensstämmer med deras egen känsla av tillhörighet.

Etnocentrism – Att en sätter den egna kulturen i centrum och anser att dess kulturella synsätt och värderingar är de enda sanna och riktiga samt att alla andra borde dela och rätta sig efter dessa.

Funktionshinder – Se funktionsnedsättning nedan.

Funktionsnedsättning – En funktionsnedsättning är en varaktig nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionsförmåga. I mötet med omgivningen kan otillgänglighet skapa hinder för en person med funktionsnedsättning. Då går det att tala om att det finns ett funktionshinder.

Genus – En persons sociala kön. Begreppet används för att beskriva de kulturella och sociala förväntningar som finns på kvinnor och män.

HBTQ-person – HBTQ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

Heteronorm – En norm som utgår från att det rätta, förväntade och önskvärda är att vara heterosexuell och antingen kvinna eller man (inga andra alternativ finns). Enligt heteronormen förväntas kvinnor och män vara olika, feminina respektive maskulina. Alla förväntas sträva efter parförhållande där bara en kvinna och en man blir kära i och/eller attraherade av varandra. Att passa in på heteronormen ger många fördelar i samhället, men heteronormen förstärker genusnormer och begränsar därför alla oavsett sexualitet.

Heterosexuell – En person som har förmågan att vara känslomässigt och/eller sexuellt intresserad av personer av annat kön än sitt eget.

Homosexuell – En person som har förmågan att vara känslomässigt och/eller sexuellt intresserad av personer av samma kön som sitt eget.

Intersexuell – Beskriver anatomiska skillnader hos en individ som innebär att kroppen och anatomin, inkluderat gener, könshormoner och/eller könsorgan, inte entydigt kan kategoriseras som varken man eller kvinna.

Jämlikhet – innebär alla människors lika rättigheter och möjligheter.

Jämställdhet – innebär jämlikhet mellan kön.

Kränkningar – Kränkningar innebär att en persons värdighet kränks antingen verbalt, fysiskt, psykiskt eller genom texter/bilder. Kränkningar har inte samband med någon diskrimineringsgrund utan kan exempelvis höra samman med normer kring kroppsstorlek, ekonomi eller hur bra någon är på idrott.

Kön:

– Biologiskt kön – Bedöms utifrån könsorgan, kromosomer och hormonnivåer i kroppen.

– Socialt kön – Se genus.

– Könsidentitet – På vilket sätt en person identifierar sig vad gäller kön.

– Juridiskt kön – Det kön som står i passet och som i Sverige framgår av näst sista siffran i personnumret. Alla personer har ett juridiskt kön. I Sverige finns det två juridiska kön: man och kvinna. Om en person gör en könskorrigering kan det juridiska könet brytas.

Könskorrigering – En process för att korrigera sitt biologiska och juridiska kön. En könskorrigering görs för att ens juridiska och biologiska kön ska stämma övers med det kön man identifierar sig med och känner sig som.

Könsuttryck – På vilket sätt en person ger uttryck för kön genom exempelvis kläder, smink och kroppsspråk.

Makt – Att kunna påverka sin egen situation eller andra människor. Makt kan delas in i formell (som tilldelats till exempel en ordförande) och informell (som någon fått i en grupp till exempel genom att vara bra på att prata).

Norm – En oskriven regel eller förväntning på till exempel hur någon ska vara, se ut eller bete sig. Den som tillhör normen får fördelar, som den som bryter mot normen inte får.

Religion eller annan trosuppfattning – Att tro eller inte tro på gud. Annan trosuppfattning innefattar trosuppfattningar som på något sätt kan kopplas till andlighet, inte till exempel politiska eller filosofiska uppfattningar.

Sexuell läggning – Vem en person blir kär i eller attraherad av. Diskrimineringslagen omfattar idag tre läggningar: bi-, hetero och homosexualitet.

Tillgänglighet – När ett samhälle utformas så att information, lokaler och verksamheter inkluderar alla. Tillgänglighet är en förutsättning för att alla, oavsett funktionsförmåga, språkkunskap, hudfärg, könsidentitet, klass, sexualitet, etnicitet, religiös åskådning eller trosuppfattning, ska ha möjlighet att delta i olika sammanhang på ett jämlikt sätt.

Trakasserier – En form av diskriminering och innebär att en person kränks verbalt, fysiskt, psykiskt eller genom texter/ bilder och att det som görs kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna.

Transperson – Ett samlingsnamn som oftast används för personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Till exempel en person som upplever att den är född i ”fel” kropp eller en person som varken upplever sig som man eller kvinna enligt normen. Det är inte en sexuell läggning.

Queer – Att vara queer handlar om att ifrågasätta heteronormen och motsätta sig kategorisering av människor utifrån normer om kön och sexualitet.

Ålder – Hur många år en person har levt.