Drogpolicy

Föreningen följer Karlskrona kommuns drogpolicy för föreningslivet inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

I Karlskrona vill vi att alla föreningar arbetar mot droganvändning

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar om hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utifrån de nationella målområdena har det tagits fram en länsgemensam folkhälsopolicy för Blekinge.

Arbetet utifrån folkhälsopolicyn syftar bland annat till att minska bruket och skadeverkningarna av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel i Blekinge. Alla ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Det övergripande målet för Karlskrona kommun är att ha en god folkhälsa och där ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, dopning och tobak) ligger inom ramen för arbetet.

Föreningslivet i Karlskrona är uppbyggt på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och i andra intressen. För många barn är föreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön. Som social förebild påverkar ledarens förhållningssätt, till bland annat alkohol och tobak, barnens och ungdomarnas värderingar. Hur vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är därför viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.

Mål

Syftet med denna policy är att upprätthålla ett gott samarbete med föreningslivet och där man jobbar tillsammans för drogfria miljöer för barn och unga. Policyn syftar även till att höja debutåldern för bruk av alkohol och tobak samt förhindra missbruk av narkotika och dopning:

 • Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
 • Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
 • Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk, eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

Så här arbetar vi med drogfrågor inom föreningslivet

I vår förening har vi antagit policy för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i enlighet med Riktlinjer för vår förening. I policyn har vi gjort följande ställningstagande:

 • Tobaksbruk och alkoholförtäring i föreningsverksamhet.
 • Attityd till tobak och alkohol i samband med resa, läger eller inom andra verksamheter där barn och ungdomar deltar.
 • I vår förening har vi en policy med tydliga rutiner för situationer som kan uppkomma, t.ex. berusad föreningsmedlem/-ledare, hur jag uppträder i föreningens kläder.
 • I vår förening har vi under det gångna året informerat om och diskuterat alkohol, narkotika, dopning och tobak vid föräldraträffar, årsmöten och/eller andra möten för information, i syfte att förebygga och tydliggöra föreningens ställningstagande.
 • I vår förening finns det informationsmaterial till medlemmar, föräldrar och anhöriga som visar föreningens ställningstagande gällande ANDT.
 • I vår förening beskriver vi i vår verksamhetsberättelse hur vi jobbat med ANDT-frågor under året.

Riktlinjer för vår förening

Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol eller använder tobak. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år druckit alkohol eller använt tobak gör vi på följande sätt:

 • Samtal med ungdomarna och kontakt med föräldrarna.
 • Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheterna.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar:

 • I vår förening dricker vi inte alkohol under resor, läger och inom andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar.
 • I vår förening kommer man inte berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte.
 • I vår förening dricker vi inte alkohol eller uppträder berusad i föreningens kläder.
 • På fester där det förekommer alkohol måste föräldrar ge sitt godkännande om ungdomarna får delta eller att målsman själv deltar.
 • Under föreningens aktiviteter bör vi avstå från att använda tobak i alla dess former.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal.
 • Erbjuda hjälp och stöttning.
 • Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag.

Om vi skulle upptäcka narkotika/dopningsmissbruk hos någon av våra medlemmar gör vi på följande sätt:

 • Samtal med medlemmen och föräldrakontakt för ungdomar.
 • Kontakt med sociala myndigheter och polis.
 • Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning).
 • Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för de berörda.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas tillsammans med styrelsen.

Alkohol

Alkohol är, till skillnad från narkotika, en drog som är tillåten i vårt samhälle. Men det betyder inte att alkohol är ofarligt. Alkoholmissbruk leder till fysiska och psykiska skador, precis som missbruk av andra droger. Om man dricker mycket under en längre tid ökar risken att bli beroende. Då kan man inte kontrollera sitt drickande. Alkohol orsakar inte bara skador på individer utan på hela samhället.

Alkohol leder bland annat till:

 • Försämrad muskeltillväxt
 • Vätskeförlust
 • Sämre återhämtning
 • Tömmer kroppens energiförråd
 • Högt blodtryck
 • Sämre logiskt tänkande

Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för att köpa folköl och att dricka på restaurang. Åldersgränsen är 20 år för att handla på systembolaget.

Narkotika och dopning

Med narkotika avses läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter. Med narkotika avses även varor som med lätthet kan omvandlas till varor med beroendeframkallande eller euforiserande egenskaper eller effekter och som: på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag (1999:43).

Med dopning avses den otillåtna användningen av substanser eller metoder för att förbättra den fysiska prestationsförmågan. World Anti-Doping Agency (WADA) har en lista över förbjudna substanser och metoder (dopningslistan). Listan finns tillgänglig på www.wada-ama.org samt www.rf.se. Ändring av dopningslistan träder i kraft tre månader efter WADA:s offentliggörande, om inte annat anges av WADA.

Vad bruk av narkotika leder till beror lite på vilken form av narkotika som används. I princip alla narkotiska preparat påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt. Det är vanligt att hjärnan och levern skadas och om det är en drog som röks skadas även andningsvägarna och lungorna.

Precis som narkotika beror dopningsbruket och vad det leder till också på vilket dopningspreparat som används. Dopning ger fysiska, psykiska och sociala biverkningar. Biverkningar är det mest omfrågade och de allra vanligaste rapporterade biverkningarna är aggressivitet följt av oro för biverkningar och depression.

All hantering och bruk av narkotika är förbjudet enligt svensk lag. All form av dopning är förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är hantering och bruk av vissa dopningspreparat förbjudna enligt svensk lag, t.ex. anabola steroider.

Tobak

Med tobak avses cigaretter, cigariller, cigarrer och piptobak. Tobak avser även snus och tuggtobak.

Tobak leder bland annat till:

 • Försämrat immunförsvar
 • Försämrad skadeläkning
 • Försämrad blodcirkulation
 • Skador på kotor, leder, ledband, muskler och senor
 • Sämre muskeltillväxt
 • Ökad frisättning av stresshormoner
 • Ökad benskörhet
 • Försämrad syreupptagning

Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för köp av tobak.