Årsmöte 12 februari

Vi inbjuder alla medlemmar till årsmöte måndag 12 februari kl 19:15 i dojon. 

Detta innebär även att träningspasset för Brunt-Svart är inställt med hänsyn till årsmötet.

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET!

 

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Formella val för årsmötet
   • Ordförande
   • Sekreterare
   • Justerare 2 st
  3. Godkännande av dagordning
  4. Årsmötets behöriga utlysande
  5. Genomgång av Verksamhetsberättelse 2022
  6. Genomgång av Förvaltningsberättelse 2022
  7. Genomgång av Revisionsberättelse 2022
  8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2022
  9. Genomgång av Verksamhetsplan 2023
  10. Förändringar av stadgar
  11. Val av styrelse (väljs på 2 år)
   • Ordförande (väljs udda år)
   • Kassör (väljs jämnt år)
   • Sekreterare (väljs udda år)
   • Ledamöter 3 st (1 st väljs udda år, 2 st väljs jämnt år)
   • Suppleanter 1-2 st (1 st väljs udda år, 1 st väljs jämnt år)
  12. Val av revisorer 1-2 st (väljs på 1 år)
  13. Val av valberedning 1-2 st (väljs på 1 år)
  14. Inkomna motioner
  15. Övriga frågor
  16. Mötets avslutande